19 Mayıs 2015 Salı

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun!...

19 MAYIS; ATATÜRK'ÜN ANMA
GENÇLİK, SPOR, ÖZGÜRLÜK VE EGEMENLİK
BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
“Ceb­ren ve hi­le ile aziz va­ta­nın bü­tün ka­le­le­ri zapt edil­miş, bü­tün ter­sa­ne­le­ri­ne gi­ril­miş, bü­tün or­du­la­rı da­ğı­tıl­mış ve mem­le­ke­tin her kö­şe­si bil­fi­il iş­gal edil­miş ola­bi­lir. (Bu­ra­ya lütfen dikkat edi­niz:) Bü­tün bu şart­lar­dan da­ha elim ve da­ha va­him ol­mak üze­re mem­le­ke­tin dâhilinde ik­ti­da­ra sa­hip olan­lar gaf­let, da­la­let ve hat­ta hı­ya­net için­de bu­lu­na­bi­lir­ler. Hat­tâ bu ik­ti­dar sa­hip­le­ri şah­si men­fa­at­le­ri­ni, müs­tev­li­le­rin si­ya­si emel­le­riy­le tev­hit ede­bi­lir­ler. Mil­let fak­ru za­ru­ret için­de harap ve bi­tap düş­müş ola­bi­lir.
Ey Türk is­tik­ba­li­nin ev­la­dı, iş­te bu ah­val ve şart­lar için­de da­hi va­zi­fen Türk is­tik­lal ve Cumhuri­ye­ti­ni kur­tar­mak­tır."

"Muh­taç ol­du­ğun kud­ret, da­mar­la­rın­da­ki asil kan­da mev­cut­tur.”

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder